สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันทะวงษ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิภักดิ์
3. เด็กชายธนพล  ภักดีทา
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงนรีมาศ  ทองนอก
2. เด็กหญิงพัชราภา  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงพิมพิสา  ยังคุณ
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม